Search

Homeopathie en Belgisch recht

De homeopathie, ontwikkeld door Samuel Hahnemann (+ 1812), leidde tot een ernstig geschil met de beoefenaars van de conventionele geneeskunde. Dit geschil duurt tot op de dag van vandaag voort.

Geschiedenis

De zogenaamde complementaire geneeswijzen (waaronder homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie) wonnen in de 20e eeuw aan invloed. Geen enkel wettelijk kader reguleerde echter hun erkenning, de opleidingen, enz., met een gevaar voor wanorde, onverenigbaar met de kwaliteit van de therapie en de veiligheid van de patiënten.

In 1999 diende Marcel Colla, de toenmalige minister van Volksgezondheid, een wetsvoorstel in, dat op 29 april van datzelfde jaar werd goedgekeurd. Deze wet voorziet in vier kamers (homeopathie, acupunctuur, chiropraxie en osteopathie) en een paritair comité, belast met het uitbrengen van advies.

De uitvoeringsbesluiten werden echter pas in 2001 gepubliceerd, toen de vier kamers werden ingesteld.

Homeopathie wordt verdedigd door Unio Homoeopathica Belgica (UHB), de beroepsfederatie van artsen homeopaten.

De Kamer voor Homeopathie brengt verschillende adviezen uit, die alle in overeenstemming zijn met de door de UHB verdedigde standpunten en gerechtvaardigd worden door de zorg voor de veiligheid van de patiënten.

Sterke tegenwind

De voortgang van het wetgevingsproces ontketende een sterke weerstand van de conventionele geneeskunde. In de pers verschenen gewelddadige artikelen.

Pro Homeopathia stuurde toen een brief aan minister Onkelinx, vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, om de vrije therapiekeuze en de erkenning van de homeopathie te eisen, zoals bepaald in de Wet Colla. Een kopie van deze brief werd ook toegezonden aan alle leden van de Commissie Volksgezondheid van het Kamer van Volksvertegenwoordigers. We kregen een positieve reactie, onder meer van minister Onkelinx zelf en van Nahima Lanjri (CD&V).

Intussen gingen de gewelddadige aanvallen door, vooral van de N-VA, om de tenuitvoerlegging van de Wet Colla te verhinderen. De Belgische vereniging van artsensyndicaten (BVAS) reageerde op het voornemen van minister Onkelinx: “… de minister moedigt met dit signaal de toekomstige ontwikkeling van schadelijke sektarische praktijken in ons land aan …”.

Deze standpunten ondermijnen het belangrijkste: de veiligheid en het welzijn van patiënten. Pro Homeopathia riep daarom op tot een dialoog die de standpunten van alle partijen zou respecteren.

Regularisatie, 12 juli 2013

Op 12 juli 2013 besliste de Ministerraad dat de homeopathische geneeskunde in België voortaan uitsluitend mag worden beoefend door artsen, tandartsen en vroedvrouwen. En voor de laatste twee beroepen, alleen in de domeinen die onder hun bevoegdheid vallen.

Het Koninklijk Besluit betreffende de uitoefening van homeopathie van 26 maart 2014 verscheen op 12 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad.