Search

Homeopathie in een notendop

Homeopathie is een therapeutische techniek die in de 18e eeuw werd gecreëerd door een Duitse arts, Dr. Samuel Hahnemann.

Ze berust op twee beginselen

  • Gelijkenis: een stof die bij gezonde mensen bepaalde symptomen kan veroorzaken, kan bij toediening in zeer lage doses, verdund en gedynamiseerd (geschud), zieke personen genezen die dezelfde symptomen vertonen.

 

  • Individualisering: de arts homeopaat houdt rekening met alle specifieke symptomen van de patiënt en vergelijkt zijn of haar beeld met dat van het homeopathische geneesmiddel. Niet de ziekte, maar wel de reacties van de patiënt als individu bepalen dus de keuze van het middel.

 

Hahnemann beschouwt de ziekte als een verstoring van de levensenergie. De symptomen van de patiënt zijn slechts een uiting van de ziekte. Genezing is dus veel meer dan het wegwerken van symptomen: het herstel van een evenwichtige levensenergie.

De benadering van de homeopathie is holistisch: zij beschouwt de mens als een geheel, lichaam én geest.

Die geneeskunde berust op intensief en systematisch onderzoek dat nog steeds over de hele wereld wordt voortgezet.

Zoals elke therapeutische techniek heeft ook homeopathie haar beperkingen. Maar de complementariteit tussen homeopathische en conventionele geneeskunde kan tot resultaten leiden die geen van beide afzonderlijk zou kunnen bereiken.

Wetenschappelijk, economisch, ecologisch en politiek

Hahnemann kreeg in zijn tijd al veel kritiek en tegenwerking te verduren, vooral van de kant van de Franse Académie de Médecine. Minister Guisot had daarover rond 1840 volgend commentaar:

“De wetenschap moet voor iedereen zijn. Als homeopathie een hersenschim is zonder eigen waarde, zal ze vanzelf verdwijnen. Als ze echter een vooruitgang betekent, zal ze zich verspreiden ondanks al onze tegenstribbelende maatregelen. En dat moet de Academie ook uitdrukkelijk wensen, aangezien zij tot taak heeft de wetenschap te bevorderen en ontdekkingen aan te moedigen”.

Bijna 200 jaar later scoort de homeopathie sterker dan ooit, dankzij het onophoudelijke werk van alle artsen die Hahnemann hebben gevolgd en de voortdurende steun van haar patiënten.

Dit verschijnsel is tegelijk wetenschappelijk, economisch, ecologisch en politiek.

  • Wetenschappelijk, vanwege het omvangrijk onderzoekswerk dat clinici, wiskundigen, natuurkundigen en immunologen hebben verricht en van wie de ernst niet in twijfel kan worden getrokken,
  • Economisch, vanwege de lage kost die, in tegenstelling tot wat dominante therapie oplegt, niet wordt gedragen door de belastingbetaler via de sociale zekerheid,
  • Ecologisch, omdat de homeopathie op biologische reacties berust en haar industrie het ecosysteem niet vervuilt.
  • Politiek, door de publicatie van een Europese richtlijn die de homeopathische geneeskunde officieel erkent en definieert als een specifieke geneeswijze, nadat werd vastgesteld dat meer dan 30% van de bevolking regelmatig of nu en dan van dit type behandeling gebruik maakte.

 

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Unio Homeopathica Belgica – www.homeopathie-unio.be.

De methode

Homeopathie berust als therapeutische methode op het reactievermogen van elk levend systeem.

Ze wordt ingezet om een reactie op te wekken waarmee het lichaam zelf zijn verstoord evenwicht kan gaan rechttrekken.

De methode berust op de gelijkenis tussen de symptomen van de patiënt en de reacties die een stof bij een gezond persoon kan uitlokken.

De opname van deze stof in verdunde vorm brengt informatie in het organisme die – wanneer zij wordt herkend – de gewenste reactie uitlokt.

Bij de keuze van een homeopathische behandeling wordt rekening gehouden met het geheel van de huidige en vroegere somatische en psychische symptomen van de patiënt.
Deze aanpak vereist een zeer volledig onderzoek en leidt vaak tot het voorschrijven van hoge verdunningen die in de diepte werken. Deze taak is voorbehouden aan de arts homeopaat. Toch is de homeopathie een zeer bijzondere vorm van therapie  in die zin dat de patiënt actief deelneemt aan de therapeutische handeling. De analyse van de werking van zijn organisme in zijn fysieke en psychische modaliteiten leidt de patiënt tot een nauwe samenwerking met de arts en tot verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid.

Het komt echter ook voor dat alleen de tijdelijke symptomen van de patiënt in aanmerking worden genomen.
Een dergelijke benadering is ook medisch van aard, maar rechtvaardigt bovendien verantwoorde zelfmedicatie op basis van de kennis en betrouwbare informatie waarover ieder individu beschikt. In dit geval wordt echter aanbevolen geen chronische ziekte te behandelen, slechts lage of middelhoge verdunningen te gebruiken (tot 5CH of 30K) en snel de dokter te bellen als de symptomen aanhouden.

Ten slotte vermelden wij de traditioneel gebruikte complexe homeopathische specialiteiten, die aanspraak maken op door hun bestanddelen bepaalde therapeutische toepassingsgebieden.

De geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen worden bereid uit grondstoffen (‘souches’), die meestal worden verdund en gedynamiseerd. Zij kunnen van dierlijke, plantaardige, minerale of chemische oorsprong zijn.

Deze geneesmiddelen worden in verschillende vormen aangeboden:

– granules (in tubes)
– globules (dosissen)
– capsulereeksen
– druppels
– tabletten
– poeders
– zetpillen
– zalven

Verdunningen/dynamiseringen

Geavanceerde verdunning leidt tot uiterst lage concentraties van het basisproduct. Zelfs giftige stoffen kunnen op die manier zonder gevaar worden gebruikt. Dankzij dynamisering (herhaaldelijk schudden) levert het verdunde geneesmiddel aan het organisme een informatie die, voor zover zij wordt erkend, de gewenste autoreguleringsreactie veroorzaakt.

Hahnemann’s verdunningen (CH of D)

Voor elke verdunning is een apart flesje nodig. De verdunningen zijn decimaal, waarbij elke stap 10 maal meer verdund is dan de vorige (DH – D – X verdunningen), of centesimaal, waarbij elke stap 100 maal meer verdund is dan de vorige (CH verdunningen). Hahnemann ontwikkelde ook 1/50.000-verdunningen, bekend als LM-potentiëringen.

Korsakov's verdunningen (K)

Alle verdunningen worden in hetzelfde flesje gemaakt. De wanden van het flesje worden eerst bevochtigd met de grondstof (souche). Het flesje wordt vervolgens gevuld met het verdunningsmiddel en geschud. Dit levert de eerste Korsakov-verdunning op (1 K). Het flesje wordt leeggegoten. Sporen van de oplossing blijven achter op de wanden. Het wordt opnieuw gevuld met verdunningsmiddel en geschud om 2 K te verkrijgen. En zo verder. In de handel vind je de verdunningen 6K, 12K, 30K, 200 K, 1000 K (MK) en 10.000 K (LMK). Korsakov verdunningen zijn doeltreffende geneesmiddelen met een zeer hoge energetische potentiëring.

De prijs

De prijs van homeopathische geneesmiddelen hangt onder meer af van de verdunning (hoe hoger de verdunning, hoe duurder), maar blijft meestal zeer schappelijk. Bovendien betalen de meeste Belgische ziekenfondsen homeopathische behandelingen gedeeltelijk terug.

Inname

Neem je homeopathisch geneesmiddel 15 minuten voor een maaltijd of twee uur na een maaltijd in. Onthoud je alleen van koffie en munt als je niet gewend bent die te verbruiken en er dus gevoeliger voor bent.

De tussentijden tussen de innames is belangrijk (korter voor lage verdunningen, langer voor hoge verdunningen).

Laat de granules of globules direct onder de tong smelten. Ook homeopathische druppels neem je best onder de tong in. Je kunt het geneesmiddel eveneens in water oplossen, volgens de nauwkeurige instructies van de arts. Volg het voorschrift, de dosering, het advies van de apotheker en/of de bijsluiter!

De wetgeving

Homeopathische geneesmiddelen moeten worden vervaardigd door erkende bedrijven of bereid door apothekers. Ze kunnen alleen in apotheken worden afgeleverd.

De door erkende ondernemingen vervaardigde geneesmiddelen moeten eerst worden voorgelegd aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), waar zij een registratie- of vergunningsprocedure doorstaan, voordat ze in de handel worden gebracht. Ze moeten aan strenge normen voldoen.

Meer informatie op de website van de Homeopathy Belgium Industry Association (HBIA): https://homeopathy-belgium.be/wat-is-homeopathie/?lang=nl